Elmélkedés

Fiamat, Jézust hozom nektek

Drága gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, hogy megáldjon benneteket és felfedje számotokra szeretetét, amely a mennyből érkezik. Szívetek sóvárog a béke után, amelyből egyre kevesebb van a földön. Ezért az emberek távol vannak Istentől, a lelkek betegek és a lelki halál felé tartanak. Gyermekeim, veletek vagyok, hogy az üdvösségnek azon az útján vezesselek benneteket, amelyre Isten hív titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. december 25-i üzenete

„Fiamat, Jézust hozom nektek” – mondja szüntelenül üzeneteiben Mária. Elhozta Őt ide, Međugorjéba a jelenések első napján is, amikor a látnokok – akkor még gyermekek – látták Őt, karján a gyermek Jézussal. Az első naptól kezdve szüntelenül árad a kegyelem folyója ezen a helyen, amelyet sok zarándok megtapasztalt. Sokan találkoztak a Szűzanyával, mint élő édesanyával, annak ellenére, hogy fizikailag nem látták. A találkozás ugyanis a szívben történik.

          Mária Betlehemben hozta világra Jézust, de, szüntelenül világra hozza Őt lelki módon az emberi szívekben is. Ő a legmélyebb és legfájdalmasabb módon tapasztalta meg Jézus világra szülését nemcsak Betlehemben, hanem az emberi lelkekben is.

          Amikor a gyermek elhagyja édesanyja méhét, akkor ez az első lépése a világba. Gyermeket szülni ugyanaz, mint elválni tőle. Ez az első elválás csak a kezdete minden mélyebb és fájdalmasabb elválásnak és szabaddá válásnak. Minden édesanya számára nehéz és gyakran fájdalmas feladat elfogadni a fokozatos eltávolodást, és mindinkább szabadon hagyni gyermekét, hogy a gyermek elindulhasson a saját útján.

          Mária tudja, hogy nem birtokolhatja gyermekét, annak ellenére, hogy ajándékként szülte a világra. Számára világos, hogy nemcsak neki van joga ölelni gyermekét. Más játékszabályt kell elfogadnia: odaadni mindenki szolgálatára.

          Világra szülni Jézust ugyanaz, mint részt venni az Eucharisztiában. Itt nincs határ: meg kell osztani, a végsőkig szét kell osztani.

          Mária valóban Isten anyja, édesanya, aki világra szülte Istent Betlehemben. De, mit jelent ez a mi számunkra? Az egyházatyák a következőt mondták: „Mit használ nekem, ha Krisztus egyszer Máriától megszületett Betlehemben, és nem születik meg a hit által a lelkemben?” Mária pontosan azt szeretné, hogy Jézus megszülessen a lelkünkben, hogy felfedezhessük és megtapasztalhassunk azt a szeretetet, amely a mennyből érkezik. Isten az ő szeretete által akar bennünk mindent újjáteremteni és ezt meg is teszi.

Imádság

          Szűz Mária, te, aki befogadtad Isten Igéjét, tőled ered a Szentlélekben való élet. Általad és benned növekedett az Élet, Aki mindent életre keltett. Ó Mária, kérünk Téged, add nekünk azt a szeretetet, amellyel te szeretted Jézust, amikor a méhedben hordoztad, add nekünk azt a szeretetet, amellyel a világot szeretted, amikor a világ Üdvözítőjéül adtad, add nekünk azt a szeretetet, amellyel Jézust simogattad. Járj közbe értünk Istennél a Szentlélek kegyelméért, hogy meg tudjuk érteni az akadályokat életünkben és úgy tudjuk átalakítani életünket, hogy az isteni élet éljen benne és kiáradjon a világra. Ámen.

2020. január 25.

Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2020. január 2.

Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek! Tudom, hogy jelen vagyok az életetekben, és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat Fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni, édesanyai palástom alá.

Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem.  Gyermekeim, Fiam kimondta a „Miatyánk” szavait – Mi Atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van – mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok Fiamnak felebarát iránti szereteteket: a vigasztalás  szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt amit másoknak adtok, Fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert Fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében.

Ezért gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek Fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a “Miatyánkot”. És ne féljetek! Köszönöm nektek. 

2019. december 25.

A Szűzanya üzenete 2019. december 25-én

Drága gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, hogy megáldjon benneteket és felfedje számotokra szeretetét, amely a mennyből érkezik. Szívetek sóvárog a béke után, amelyből egyre kevesebb van a földön. Ezért az emberek távol vannak Istentől, a lelkek betegek és a lelki halál felé tartanak. Gyermekeim, veletek vagyok, hogy az üdvösségnek azon az útján vezesselek benneteket, amelyre Isten hív titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya éves jelenése Jakov látnoknak 2019. december 25-én

Az utolsó mindennapos jelenésén, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta Jakov Čolo-nak, hogy ezentúl évente egyszer, december 25-én, karácsonykor jelenik meg neki. Így volt ez ebben az évben is. Az jelenés 14 óra 25 perckor kezdődött és 9 percig tartott. Jakov ezt követően továbbította az üzenetet:

Drága gyermekek! Ma ezen a kegyelmi napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy nyissátok meg szíveteket és kérjétek Jézust, hogy erősítse meg a hiteteket. Gyermekeim, a szívvel, hittel és cselekedettel való ima által meg fogjátok ismerni mit jelent őszinte keresztény életet élni. Gyermekeim, életeteket és szíveteket gyakran hatalmába keríti a sötétség, a fájdalom és a keresztek. Ne inogjatok meg a hitben és ne kérdezzétek miért, amikor azt gondoljátok, hogy egyedül vagytok, elhagyatottan. Nyissátok meg szíveteket, imádkozzatok és erősen higgyetek és akkor szívetek érezni fogja Isten jelenlétét és azt, hogy Isten sohasem fog elhagyni benneteket, hisz minden pillanatban ott van mellettetek. Az ima és az Istenbe vetett hit által választ fogtok kapni minden miért kérdésetekre és minden fájdalmatokat, sötétségeteket és kereszteteket világossággá változtatja. Köszönöm nektek.

Elmélkedés

Önmagát fogja ajándékozni nektek a Gyermekben

Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. A háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a Gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.  

A Szűzanya 2019. november 25-i üzenete

 A Szűzanya e havi üzenete is hasonlít a korábbi üzenetekhez. Ezek az üzenetek imára hívnak bennünket. A Szűzanya kitartóan ismétlődő üzenetei mintha azt sugallnák számunkra, hogy nem hallottuk meg vagy nem eléggé tettük magunkévá kérését.

          Ha feltennénk azt a kérdést, hogy mi az imádság, biztosan sok különböző választ kapnánk. Az ima sokkal többet jelent. Imádkozhatunk tanult imákat, de saját szavainkkal is. Imádkozni lehet csendben és könyörögve is. Imádság a szemlélődés, az elmélkedés is. Ima a rózsafüzér és a zsolozsma is. Imádságok azok a tanult imák is, amelyeket étkezés előtt és után mondunk. Ima a szentmise is. Imádság kötelességeink teljesítése is és igazság utáni vágyakozásunk. Ima a bűnbánat, a hálaadás, a kérés és a megbocsátás. Imádság végülis minden szeretettel végbevitt cselekedet. Egy egész élet is ima lehet.

          Az emberi szív sóvárog az imádság után, végső vágyakozása Isten után. Az ember az ima hiteles megtapasztalására vágyik, amely az Istennel való találkozás tapasztalatához vezet. Ez az imádság gyógyít és tanúságtevőkké tesz bennünket. Ez az ima megtéríti a kemény és gőgös szívet és bűnbánathoz, őszinteséghez vezet. Ez az imádság alázathoz vezet bennünket.

          Jézus szüntelenül, ahogyan Édesanyja, Mária is hangsúlyozta az ima szükségességét, de imádkozott és imádkozni is tanított. Kitartó imára van szükség. Nem elég csak némelykor imádkozni, fontos, hogy legyen időnk minden nap az imára és kitartóan imádkozzunk. Csak az ilyen imára válaszol Isten.

          Imádságra minden hely alkalmas lehet. Fontos azonban, hogy otthonainkban legyen olyan hely, amelyet az imádság számára tartunk fenn.

          Jézus arra tanított bennünket, hogy ima nélkül nem valósíthatjuk meg életünkben Isten tervét. Nincs olyan ima, amelyet Isten nem hallgat meg. Lehet, hogy elhalasztja kérésünk meghallgatását, de nem tudja nem meghallgatni. Ő mindig meghallgatja azt, ami üdvösségünkre szolgál. Fontos, hogy ne kételkedjünk az imádságban. Ugyanígy fontos az imában az is, hogy megbocsássunk másoknak és elfelejtsük sértéseiket.

          A Szűzanya, aki megtapasztalta Isten mindenhatóságát, és aki az élő Istenhez vezet bennünket, nem mond le rólunk, szívünk megtéréséről, mert szívünket egyedül csak Isten képes betölteni, kitartó imádságunk által.

Imádság

Szűz Mária, Isten Fiának Édesanyja! Te szüntelenül előre haladtál a hit útján. Magad is megtapasztaltad Isten hallgatását és e hallgatás idején sem távolodtál el az imától és nem vontad vissza önátadásod. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, ha gyakran süketek vagyunk hívásodra. Köszönjük, hogy el szeretnél vezetni bennünket az Istennel való találkozás tapasztalatához, amely teljesen betöltötte a te szívedet.

Különösen is felajánljuk neked azokat, akik eltávolodtak az imádságtól, Istentől és így békétlenségben és félelemben élnek. Tekints mindazokra, akiket láthatatlan láncok tartanak a különböző bűnök fogságában, amely sivárságba és rabságba vezet.

Járj közbe értünk, gyermekeidért, hogy el ne tévedjünk földi zarándokutunkon. Te az Istennek való önátadás Édesanyja vagy. Taníts bennünket is, hogy mindennapjainkat és szívünket átadva Istennek, megélhessük Jézus születését a szívünkben. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2019. december 2.

Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek! Öröm tölti be a szívemet amíg nézlek titeket, akik szeretitek Fiamat. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket. Édesanyai áldásommal áldom meg pásztoraitokat is – titeket, akik Fiam igéit hirdetitek, kezével áldotok és annyira szeretitek Őt, hogy készek vagytok érte örömmel meghozni minden áldozatot. Ti Őt követitek, aki az első pásztor, az első misszionárius volt. Gyermekeim, szeretetem apostolai, másokért élni és dolgozni, mindazokért, akiket Fiam által szerettek, a földi élet öröme és vigasztalása. Ha az ima, a szeretet és az áldozat által Isten Országa a szívetekben van, akkor életetek örömteli és derűs. Azok között, akik szeretik Fiamat és általa egymást, nincs szükség szavakra. Elég egy tekintet, hogy meghallják a ki nem mondott szavakat és a kimondhatatlan érzéseket. Ott, ahol szeretet uralkodik, az idő már nem számít. Veletek vagyunk. A Fiam ismer és szeret benneteket. A szeretet az, ami hozzám vezet benneteket, és ebben a szeretetben fogok én is hozzátok jönni és beszélni az üdvösség tetteiről. Azt szeretném, hogy minden gyermekemnek legyen hite és érezzék édesanyai szeretetemet, amely Jézushoz vezeti őket. Ezért ti, gyermekeim, bárhová is mentek szeretettel és hittel ragyogjatok, mint szeretetem apostolai. Köszönöm nektek.

2019. november 25.

Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. A háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.  

Elmélkedés

Az ima gyógyír a léleknek

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Legyen az ima gyógyír lelketekre, mert az ima gyümölcse az öröm, az ajándékozás, az életetekkel való tanúságtétel Istenről mások számára. Gyermekeim, az Istennek való teljes önátadás által Ő maga fog gondoskodni mindnyájatokról, megáld benneteket és áldozataitok értelmet nyernek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. október 25-i üzenete

 A Boldogságos Szűz Mária nem mond le rólunk, hanem arra buzdít bennünket, hogy komolyan kezdjük el és folytassuk utunkat Istennel, hisz egyedül ez adhat értelmet életünknek.

          Ebben az üzenetben is érezhető az édesanyai szív vágya, hogy felébressze Isten utáni vágyunkat. Ezt a vágyat nem mi találtuk ki. Az Isten utáni vágy a szívünkben van. De ezt a vágyat elnyomhatja bennünk a rohanás, a gondok, a munka és minden egyéb, amit eltávolít bennünket Istentől. A szívünket nem csaphatjuk be, mert jól ismeri alkotóját, Istent. És csakis Isten ajándékozhat békét a szívünknek.

          Egyrészt vágyakozunk Isten után, másrészt ellenállunk a Teremtő rendjének. Szívünk vágyakozik Isten után, akaratunk pedig ellenáll az imádságnak, amely az egyetlen Istenhez vezető út. Az a harc, amelyet megélünk bensőkben, az áteredő bűn következménye. A bűn előtt, a mennyországban a földi Ádám úgy imádkozott, ahogyan lélegzett. Ez teljesen normális volt, mert Isten kegyelmében élt.

          Az életben minden kegyelem. Az ima Isten kegyelme. Az elmélkedés, a saját akaratunkból való Istenhez fordulás felülről való ajándékok. A Szűzanya arra hív, hogy kérjük az imádság Lelkét, mint kegyelmet, mert e kegyelmet kérve kezdhetünk el imádkozni.

          Krisztus nélkül nem tudunk semmit sem tenni és az imára is alkalmatlanok vagyunk. Kegyelmének szikrája nélkül nincs sem vágyunk, sem erőnk, hogy Hozzá forduljunk. De az első kegyelem az, amely segít megértenünk, hogy sohasem utasít el bennünket, ha hiányt szenvedünk.

          Ezért maga Jézus buzdít bennünket: „Kérjetek és kaptok! Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7). „Mondom nektek, könyörgésük miatt meghallgatást nyernek.”

          Jézus buzdít bennünket a kérés, az ima, a zörgetés és a kitartás szükségességére, hogy megkaphassuk Istentől azt, amit kérünk. Jézus buzdít minket a szüntelen, kitartó, elszánt és alázatos ima szükségességére.

          Az ima gyümölcsei legjobban a hétköznapjainkban ismerhetők fel, az egymás közti kapcsolatainkban, ott ahol élünk és dolgozunk. Csakis azt, amit Istentől kaptunk és az imában megtapasztaltunk, azt tudjuk adni másoknak és arról tudunk tanúságot tenni.

          A hittapasztalatot nem lehet megtanulni. A tapasztalat olyan tudás, amelyet semmilyen elmélettel sem lehet megcáfolni. A tapasztaltból él és arról tesz tanúságot. Az Istennel való találkozás tapasztalatát nem lehet megtartani önmagunk számára.

          VI. Pál pápa „Az Evangélium hirdetése” című apostoli buzdításában írja: „A világnak, amely az Istennel szembeni elutasítás számtalan jele ellenére különös ellentmondásképpen egészen váratlan utakon keresi is őt és érzi fájdalmasan a hiányát, szüksége van olyanokra, akik hirdetik neki az evangéliumot és beszélnek Istenről, akit ismernek és akihez közel vannak, mintha látnák a Láthatatlant.” (EN 76).

          Csak az, az ember tud tanúságot tenni mások számára, akinek van hittapasztalata. Ez a tapasztalat nem olyan dolog, amelyet őrzünk, hanem amelyet az Istennel való találkozás új tapasztalata táplál és éltet bennünk.

          Imádság

          Szűz Mária, kegyelemmel teljes, Te, aki boldog vagy, mert hittél akkor is, amikor nem volt egyszerű hinni, járj közbe értünk. Ó, Mária, Te életünk útján jártál és szüntelenül eljössz hozzánk, hogy mindig újra felébressz, buzdíts és hívj bennünket. Minden lelkileg alvó és holt szív tapasztalja meg Isten mindenhatóságát és kegyelmét, amely értelmet ad életünknek, áldozatainknak és magának a halálnak is.

          Járj közbe minden házaspárért és családért, hogy merjék kinyitni házuk és otthonuk ajtaját, hogy így megtapasztalhassák Isten jelenlétét a családi, közös ima által. Az Úr adjon békét ott, ahol békétlenség és félelem lakozik. Isten kegyelme békítsen ki minden haragost, hogy legyen bátorságuk bocsánatot kérni és megbocsátani, mert ez az út, amelyen Isten életünkbe lép. Ámen.

M.M

Fordította: Sarnyai Andrea

2019. november 2.

Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek! Szeretett Fiam mindig imádkozott és dicsőítette a Mennyei Atyát. Mindig mindent elmondott neki és bízott akaratában. Drága gyermekeim, nektek is így kellene tennetek, mert a Mennyei Atya mindig meghallgatja gyermekeit. Szív a szívben, szeretet, világosság és élet. A Mennyei Atya emberi arcot öltve ajándékozta oda magát, ez pedig Fiam arca. Szeretetem apostolai, nektek mindenkor Fiam arcát kellene hordoznotok szívetekben és gondolataitokban. Mindig szeretetére és áldozatára kellene gondolnotok. Imádkoznotok kellene, hogy mindig érezzétek jelenlétét, mert szeretetem apostolai, ez a módja annak, hogy segítsetek mindazoknak, akik nem ismerik Fiamat, akik még nem ismerték meg az Ő szeretetét. Gyermekeim, olvassátok az Evangéliumot. Ez mindig valami új dolog, ez az, ami összeköt benneteket Fiammal, aki azért született, hogy elhozza az élet igéit nektek, gyermekeimnek és feláldozza magát mindnyájatokért. Szeretetem apostolai a Fiam iránti szeretetet hordozva, szeretetet és békét hoztok testvéreiteknek is. Senkit se ítéljetek el. Fiam iránti szeretetből mindenkit szeressetek. Ily módon gondoskodni fogtok lelketekről is, a legértékesebbről, ami valóban a tiétek. Köszönöm nektek.

Elmélkedés

IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra azért, hogy segíthessek nektek. Gyermekeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a rózsafüzér titkairól, mert ti is az életetek folyamán örömöt és bánatot éltek át. Ily módon a titkokat életetekké váltjátok, mert az élet titok mindaddig, míg nem helyezitek Isten kezébe. Így hittapasztalatra tesztek szert mint Péter, aki találkozott Jézussal és a Szentlélek betöltötte a szívét. Gyermekeim, ti is meg vagytok hívva arra, hogy tanúságot tegyetek, azt a szeretetet megélve, amelyet Isten napról napra kinyilvánít jelenlétem által. Ezért gyermekeim, legyetek nyitottak és szívvel imádkozzatok a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. szeptember 25-ei üzenete

A Boldogságos Szűz Mária ebben az üzenetében is, ahogyan sok korábbi üzenetben is a rózsafüzér imára hív bennünket. Jó emlékezetünkbe idézni üzeneteit, amelyekben az ima erőteljes eszközét, a rózsafüzért adja a kezünkbe.

„Drága gyermekek! … Kérem a plébánia családjait, hogy imádkozzák a családi rózsafüzért… Hívlak benneteket, hogy mindenkit hívjatok rózsafüzér imára. A rózsafüzérrel fogtok legyőzni minden rosszat, amelyet a sátán a Katolikus egyháznak szeretne okozni. Ti papok, mindnyájan imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!” 1985. augusztus 8-ai üzenetében a Szűzanya a következőket mondta: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy lépjetek fel – különösen most – imádsággal a sátán ellen. A sátán még inkább akar most munkálkodni, amikor már tudja, hogy munkálkodhat. Drága gyermekek, vegyétek magatokra a harci öltözéket és rózsafüzérrel a kezetekben győzzétek le.” 1988. február 25-ei üzentében ezt mondja a Szűzanya: „… mindig legyen a kezetekben a rózsafüzér, a sátán számára annak jeleként, hogy hozzám tartoztok.” 1991. január 25-ei üzenetében ezt mondja: „Maga a rózsafüzér is képes csodákat tenni a világban és a ti életetekben is.”

Október hónap a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűz Máriának van szentelve. Mondhatjuk azonban fordítva is, az október hónapot megszenteli a rózsafüzér. Még jobb úgy fogalmazni, hogy Isten a rózsafüzért imádkozók lelkét mennyországgá változtatja.

Szent Teréz mondja, hogy az ima akár kötött, akár benső, elmélkedéssel kell összekapcsolódnia. E nélkül nincs ima. Ez erőfeszítést követel. Az élvezet gyakran elmarad. Pontosan ez okozza a nehézséget. Semmiképp sem szabad lelkileg elcsüggedni a lehetséges sikertelenség miatt, és abbahagyni abbéli törekvésünket, hogy tovább fejlődjünk.

A rózsafüzér kontemplatív (benső) ima. A Miatyánk és az Üdvözlégy Mária nem emberi szavak, hanem evangéliumiak. Amikor az ember kimondja, Isten előtt mondja ki, Istennek mondja a szavakat. Isten az ember lelke mélyén lakik. Ha az ember meg akarja hallani, magába kell szállnia. Itt a figyelem sokkal inkább Istenre irányul, mint a kimondott szavakra. Attól a tudattól, hogy Isten jelen van, a szavak gyakran feleslegessé válnak és az ember Istenre figyel.

A szavakat, amelyet az imádkozó kimond, amikor a rózsafüzért imádkozza, Jézus, aki értünk emberré lett, akit értünk keresztre feszítettek, aki feltámadt és felment a mennybe, lassan leszáll az imádkozóval együtt annak lelke mélyére, a menny a földre, a mennyek országába, amely közöttünk van. A rózsafüzér kötött és elmélkedő ima is. Igazi eszköze a lélekbe szállásnak és a mennybe emelkedésnek.

Az Üdvözlégy Mária ismétlése bevezet bennünket a Krisztus életével való mély egyesülés folyamatába. Az ember munkálkodásának egyik legalapvetőbb cselekedete a mindennapokban az ismétlés.  Így naponta ismételjük már bejáratott módon a nap kezdetét a felkeléstől az öltözésig, a napi étkezésen át egészen a lefekvésig, a nyugovóra térésig. Az ismétlés stabilitást, biztonságot, rendet teremt, de az új létrejöttének is feltétele, az ismétlés következménye a benső béke.

Az egyik nehézség a rózsafüzér imádságban a szétszórtság. Amikor elkezdjük imádkozni a rózsafüzért, mintha felébrednének a gondolataink, szétszóródnak és elkalandoznak. A rózsafüzér alatt mintha feltörnének egyes emberek alakjai és különböző események, amelyekre a nap folyamán nem jutott időnk vagy el akartuk nyomni azokat. Sokan szenvednek a szétszórtságtól, és vannak, akik ezért abba is hagyják a rózsafüzért. De a szétszórtság nemcsak az imával kapcsolatos probléma, hanem általában az emberi élethez kapcsolódik, különösen a mai életmód következtében. Az embert ma egyre inkább szétszórttá teszik a különböző váratlan munkák, gondolatok, személyek, aminek következtében az ember gyakran a legjobb szándékkal sem tudja összeszedni gondolatait.

Nem csoda, hogy az ember ma békétlen, mert a szétszórtság szétszórja és megrendíti. Ezért az emberek nagy többsége stresszben él. Ezért fontos, hogy ne meneküljünk el az imádságban való szétszórtságtól, hanem engedjük meg, hogy beborítson és felrázzon bennünket, majd ezeket a szétszórtságot okozó gondolatokat összegyűjtve helyezzük Isten elé. A rózsafüzérszemeket morzsolgatva fontos, hogy gondolatainkat Krisztus keresztje köré helyezzük, amelyben Istennel találkozunk, aki mindent összegyűjt.

Legyünk bátrak és kezdjük el imádkozni a rózsafüzért, hogy felfedezhessük azt a kegyelmet és erőt, amelyet Isten a Szűzanya által szeretne nekünk ajándékozni.

Imádság

Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője, Te a szívedben hordoztad, őrizted és elmélkedtél miden szóról és történésről amelyeket mindennapjaidban megéltél. Mária, te minden eseményt és Fiad minden titkát hitben élted meg, amelyet szüntelen imádsággal és az Atya akaratának való önátadással tápláltál. Te boldog vagy, mert hittél. Taníts, bátoríts életutunkon, amikor életünk értelmét keressük. Érints meg és ébressz fel a hit útján minden alvó embert. Különösen is felajánljuk neked azokat, akik rabságtól, félelemtől és lelki sebektől szenvednek. Soha ne veszítsék el a reményt, ahogyan Te a remény Édesanyja voltál és vagy, ezért tapasztaltad meg életedben Isten mindenhatóságát. Könyörögd ki számunkra Isten szeretetének tapasztalatát, amely gyógyít, szabaddá tesz és megment, üdvözít minket. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea