2019. október 25.

Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket.  Legyen az ima gyógyír lelketekre, mert az ima gyümölcse az öröm, az ajándékozás, az életetekkel való tanúságtétel Istenről mások számára. Gyermekeim, az Istennek való teljes önátadás által Ő maga fog gondoskodni mindnyájatokról, megáld benneteket és áldozataitok értelmet nyernek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.     

2019. október 2.

Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek! A Mennyei atya akarata és szeretete által vagyok itt köztetek, hogy édesanyai szeretetemmel segítsek abban, hogy szívetekben növekedjen a hit, hogy valóban megérthessétek a földi élet célját és a mennyei magasztosságát. Gyermekeim, a földi élet út az örökkévalósághoz, az igazsághoz és az élethez – Fiamhoz. Ezen az úton szeretnélek vezetni benneteket. Gyermekeim, ti, akik mindig több szeretetre, igazságra és hitre szomjaztok, tudnotok kell, hogy csak egyetlen forrás van, amelyből ihattok – a Mennyei Atyába vetett bizalom, az Ő szeretetébe vetett bizalom. Adjátok át magatokat teljesen az Ő akaratának és ne féljetek. Meg fogjátok kapni mindazt, ami a legjobb a számotokra, mindazt, ami az örök életre vezet benneteket. Meg fogjátok érteni, hogy az élet célja nem mindig valamit akarni és elvenni, hanem szeretni és adni. Igazi békétek és igazi szeretetetek lesz, szeretetem apostolai lesztek és példátok által azon gyermekeim, akik még nem ismerik Fiamat és az Ő szeretetét vágyni fognak arra, hogy megismerhessék. Gyermekeim, szeretetem apostolai, velem együtt imádjátok Fiamat és szeressétek mindenek felett. Törekedjetek arra, hogy mindig az Ő igazságában éljetek. Köszönöm nektek.

2019. szeptember 25.

Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra azért, hogy segíthessek nektek. Gyermekeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a rózsafüzér titkairól, mert ti is az életetek folyamán örömöt és bánatot éltek át. Ily módon a titkokat életetekké váltjátok, mert az élet titok mindaddig, míg nem helyezitek Isten kezébe. Így hittapasztalatra tesztek szert mint Péter, aki találkozott Jézussal és a Szentlélek betöltötte a szívét. Gyermekeim, ti is meg vagytok hívva arra, hogy tanúságot tegyetek, azt a szeretetet megélve, amelyet Isten napról napra kinyilvánít jelenlétem által. Ezért gyermekeim, legyetek nyitottak és szívvel imádkozzatok a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Elmélkedés

Döntsetek a szentség mellett!

Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Gyermekeim,  Isten százszorosan megáldja  törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. augusztus 25-i üzenete

          Szűz Mária üzenetei, amelyeket jelenései által ezekben az éveken ad számunkra, egyszerűek, de ugyanakkor követelményeket állítanak elénk. Mindnyájuktól teljes szívünket és bizalmunkat kéri, mert Ő maga is mindent Istennek adott.

          Szent II. János Pál pápa is ugyanezt mondta: „Habozás nélkül állíthatom, hogy a szentség perspektívájába kell helyeznünk lelkipásztori szolgálatunkat. Maga az Úr is kér bennünket: „Legyetek olyan tökéletesek, mint a ti Mennyei Atyátok.”

          Az egyházban mindenki meg van hívva a szentségre. Teréz anya is hangsúlyozza: „A szentség nem némelyek luxusa, hanem mindnyájunk feladata.”  A keresztény szentség ideálját nem szabad úgy értelmeznünk, mint rendkívüli életet, amelyet csak a „nagy” szentek élhetnek meg. Ellenkezőleg, a szentség útja sokrétű és vonzó módon hív minden embert, követelményeket állítva ugyan, de meggyőző módon kínálja fel újra a keresztény élet magas mércéjét.

         Mi csodálhatjuk Jézust, a Szűzanyát és oly sok szentet, és távolról szemlélhetjük őket, miközben nem érezem azt, hogy engem, életemet, földi létezésem értelmét érintik. Mondhatjuk, hogy könnyű volt Jézusnak, a Szűzanyának, a szenteknek, akik különlegesek voltak, én viszont csak gyenge, bűnös, átlagos ember vagyok.

         A mai időkben nehéz embernek lenni, hát még szentnek. Minden körülöttünk és bennünk próbálja megölni a bennük élő szentségre való vágyat és igényt, miközben a középszerűséget, a lankadtságot és a lehetetlenséget kínálja számunkra. Legyünk olyanok, mint a többiek, és ezért félelemmel gondolunk a szentségre, vagy téves kép él bennünk a szentségről.

         Azt is mondhatjuk: Mit akar még Isten, a Szűzanya tőlem? Hiszek Istenben, az egyházhoz tartozom, jót teszek másokkal és az egyházzal. Mindez jó és pozitív, de fontos, hogy hasonlóvá váljunk ahhoz, akit szeretünk.

         A szentségre való vágy azt jelenti, hasonlóvá válni ahhoz, akit szeretünk, ebben az esetben Istenhez, a szeretet forrásához. A szentség első lépése az, hogy szentté akarunk válni. Ez nem puszta illúzió, hanem konkrét vágy arra, hogy mindig Istenéi legyünk. Ha őszintén szeretjük Istent, mint legfőbb és legdrágább jót, akkor mindenképpen meg akarjuk ismerni Őt és megtenni akaratát. Határtalan szeretetét elfogadva, korlátolt akaratunkban és szeretetünkben éljük meg.

         A megtérés nem emberi cselekedet, egyébként nem is lenne szükségünk Istenre, a kegyelemre, a megbocsátásra, sőt Jézus üdvösséget hozó művére sem (szenvedés, halál, feltámadás). Ez elsősorban Isten ajándéka, amely együttműködésünket kéri. Ha bűnben és Isten nélkül élünk, vitákban, egymással versenyezve, irigységben, akkor önmagunkat és másokat keressük és cserébe ürességet, keserűséget, tévedést és boldogtalanságot kapunk. A megtérésre való vágy teljes elkötelezettséget jelent. Nem szeretném eljátszani mindazt, amit Istennel, az egyházzal és a közösséggel megélek.

         Istennel élni és boldogtalannak, elégedetlennek lenni, lehetetlen. Istené lenni és nem elkötelezettnek lenni a jó és a pozitív mellett, ugyanúgy lehetetlen. Az Istennel való egység különböző módon jelenik meg, és különösen az ima által mélyül el és erősödik meg az Istennek való odaadottság jelenként.

Imádság

Boldogságos Szűz Mária, kegyelemmel teljes, köszönöm a te türelmedet és fáradhatatlan szeretetedet, és azt is, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, amikor mi lemondunk önmagunkról és Istenről. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg hívni akkor sem, amikor noha van fülünk, mégsem hallunk. Te, a remény és a hit édesanyja nem szűnsz meg hinni és remélni abban, hogy egyszer majd végre meghalljuk és komolyan vesszük a te egyszerű és édesanyai szavaidat, amelyek Szeplőtelen Szívedből fakadnak, hogy betölthess bennünket azzal a szeretettel, amelyet nekünk szeretnél ajándékozni.

         Felajánlom neked mindazokat, akik elfáradtak a szentség és a megtérés útján. Tekints azokra, akik feladták, azt gondolva, hogy nem éri meg, hogy nincs értelme. Bátoríts bennünket, erősítsd szívünket és akaratunkat, hogy még határozottabban kövessünk téged és tanúságot tegyünk jelenlétedről, amely békét, világosságot és új Isteni életet ajándékoz nekünk. Ámen.

M. M

Fordította: Sarnyai Andrea

2019. szeptember 2.

Mirjana által kapott üzenet:

Drága gyermekek! Imádkozzatok! Minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, ezt a virágkoszorút, amely engem, mint édesanyát közvetlenül összeköt fájdalmaitokkal, szenvedéseitekkel, vágyaitokkal és reményeitekkel. 
Szeretetem apostolai veletek vagyok Fiam kegyelme és szeretete által és imát kérek tőletek. A világnak annyira szüksége van a ti imáitokra, hogy a lelkek megtérjenek. Teljes bizalommal nyissátok meg szíveteket Fiam számára és Ő szívetekbe fogja írni Igéinek lényegét – ez pedig a szeretet. Fiam Legszentebb Szívéhez elszakíthatatlan kötelékkel kapcsolódva éljetek. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek végső ideje, hogy letérdeljetek Fiam előtt, és Isteneteknek, éltetek középpontjának ismerjétek el Őt. Olyan ajándékot hozzatok számára, amelyet Ő a legjobban szeret, ez pedig a felebarát iránti szeretet, az irgalom és a tiszta szív. Szeretetem apostolai, sok gyermekem még nem ismeri el Fiamat Istenének, még nem ismerték meg az Ő szeretetét. De a ti tiszta és nyitott szívvel elmondott imáitok és felajánlásaitok által, amelyeket Fiam számára hoztok, a legkeményebb szívek is megnyílnak. Szeretetem apostolai a szívből mondott ima ereje – a szeretettel telt hathatós ima – megváltoztatja a világot. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.

https://www.medjugorje-info.com/hr/medjugorje-novosti/video-gospino-ukazanje-vidjelici-mirjani-2-9-2019

Elmélkedés

Jönnek majd kísértések

Drága gyermekek! Hozzátok intézett hívásom az imádság. Legyen az ima öröm számotokra és olyan koszorú, amely Istenhez köt benneteket. Gyermekek, jönnek majd kísértések és ti nem lesztek erősek, és a bűn fog uralkodni, de ha az enyéim vagytok, győzni fogtok, mert Fiam, Jézus Szíve lesz a menedéketek. Ezért gyermekeim, térjetek vissza az imádsághoz, míg az ima az életetek nem lesz, nappal és éjjel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. július 25-i üzenete

          A Szűzanya üzeneteit olvasva láthatjuk, hogy nincs olyan üzenet, amelyben ne említené az imát, vagy ne hívna imára. Az imádság Istenhez vezető út. Az ima eszköz és oltalom a kísértésektől. Az imádság erő az élet küzdelmeiben, harcaiban. Jézus is hív bennünket: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”

          Életünkben elkerülhetetlenek a kísértések. Nélkülük nem tudunk előrehaladni. Az emberi élet harc. Semmit sem kaphatunk, és semmit sem tarthatunk meg anélkül, hogy ne kellene harcolnunk a mulandósággal.  Állandóan harcolnunk kell az éhség és a szomjúság ellen, gyógyulásunk érdekében gyakran kell gyógyszert szednünk, óvatosan kell közlekednünk, nehogy baj történjen, őrizkednünk kell a korai öregségtől, az ellenségektől, a rovaroktól, a forróságtól és a hidegtől, harcolnunk kell a tudatlanság és a feledékenység ellen, valamint a gondatlansággal, a gyűlölettel és a gonoszsággal szemben. Barátságokat kell építeni, tanulni, imádkozni, böjtölni kell, áldozatot hozni, hogy lelki magasságokban élhessünk. Minden nap törekedni kell, hogy előrehaladjunk és valami újat építsünk.

          Ha csak élvezni akarod a földi életet, gyorsan csalódni fogsz, önsajnálatba és depresszióba esel. Nincs élet betegség, nehézség és baj nélkül. Ha nem fogadod el minden nap a keresztedet, irreálissá válsz, gyorsan elesel, és a sárba ragadsz. Az emberi élet nagysága abban a tudatban rejlik, hogy minden, ami időleges és anyagi az romboló, de megmarad az örök, amit beépítettél az anyagba, ami benned van, ez pedig a lélek.

          A Szűzanya édesanyaként figyelmeztet bennünket, hogy elkerülhetetlenül jönnek majd a kísértések, ezért készít fel bennünket és hív az imára, hogy készek legyünk legyőzni azokat. Az élettapasztalat arra tanít bennünket, hogy nincs olyan nagy terv, amely ne lenne kísértésnek kitéve. Szent Ferenc is figyelmeztet: Senki sem mondhatja magát Isten barátjának, hacsak át nem ment a kísértés tüzén.

          Isten közvetlenül nem kísért bennünket, de megengedi, hogy megkísértsen bennünket lelki ellenségünk, ugyanakkor ránk árasztja bőséges kegyelmét azért, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak. A kísértés olyan eszköz, amellyel kiérdemelhetjük a mennyet. Isten azt szeretné, hogy kiérdemeljük a mennyországot, és így jutalmul nekünk adhassa. A kísértés elleni bátor harc a kegyelem segítségével a legfontosabb cselekedetek közé tartozik, amelyet végbe vihetünk. Amikor Isten segítségével legyőzzük a kísértést, Szent Pál szavait ismételhetjük: bátran harcoltunk.

          A kísértés a megtisztulás eszköze is. Arra emlékeztet bennünket, hogy a múltban meggondolatlanságunk miatt estünk el, vagy azért mert nem eléggé törekedtünk a jóra. Ezért a bűnbánat a szégyen és az alázat új lehetősége, és ez az, ami megtisztítja lelkünket. Ahogyan a zsoltáros mondja: „Javamra válik, hogy megaláztál engem, hogy megtanuljam igazságaidat.”

          A kísértés arra tanít bennünket, hogy ne önmagunkban higgyünk és ne a saját erőnkben bízzunk. Amikor csak a saját erőnkre támaszkodunk, Isten megmutatja, hogy mennyire gyengék vagyunk. A kísértés idején erőteljesebben érezzük Isten kegyelmének szükségességét, ezért buzgóbban imádkozunk.

Halljuk meg Szűz Mária hangját, amely imára hív bennünket, hogy megtapasztalhassuk Jézus Legszentebb Szívének mindenható oltalmát.

         

Imádság

          Szűz Mária, Te előrehaladtál és növekedtél a hitben, erőteljes kísértéseket éltél át, amelyekkel tele volt az életed. Mindennek ellenére a hit és a remény édesanyja maradtál. Te az Isten akaratának való teljes önátadás tökéletes példája vagy. Taníts minket, hogy mi is a Te szíveddel és száddal mondjuk ki minden nap: Történjék velem szavaid szerint. Te magad is a hit útján jártál, és bennünket is erre az útra hívsz. Könyörögd ki számunkra hívásod őszinte és komoly elfogadását, hogy megtapasztalhassuk a kegyelem közelségét és erejét, amelyet a Te Fiad, Jézus szeretne nekünk ajándékozni. Ámen.

M. M

Fordította: Sarnyai Andrea

2019. augusztus 25.

Marija által kapott üzenet:

Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Gyermekeim,  Isten százszorosan megáldja  törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2019. augusztus 2.

A Szűzanya üzenete 2019. augusztus 2-án, Mirjana Soldo látnok által:

Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem. Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá. Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás – mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül.
Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog  azért történik veletek, hogy lelkileg növekedjetek, hogy Fiam növekedjen bennetek. Gyermekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok az ő szeretetében, hadd vezessen ő benneteket. Az Eucharisztia legyen az a hely, ahol tápláljátok lelketeket, és utána terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúságot Fiamról. Köszönöm nektek.

Elmélkedés

A Szentlélek megújítja a föld színét

Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Gyermekeim, különösen köszönöm nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Az új időkre készítelek fel benneteket, hogy erősek legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, noha a
sátán háborút és gyűlöletet akar. Gyermekeim legyetek az én kinyújtott kezem és büszkén járjatok Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. június 25-i üzenete

A Szűzanya múlt havi üzenetében arra buzdított bennünket, hogy
elmélkedjünk arról, milyen rövid az életünk, és ezért az örök élet mellett már itt a
földön kell döntenünk. Az idő, amelyet Isten ajándékozott nekünk olyan, mint egy
edény, amelyet jósággal és jócselekedetekkel kell megtöltenünk.
Jelenéseinek harmincnyolcadik évfordulóján a Szűzanya köszönetet mond
nekünk és arra bátorít bennünket, hogy folytassuk vele Jézushoz vezető utunkat. Ő
hozzánk hasonlóan élt. A mennyei dicsőségből szól hozzánk, és azt szeretné, hogy
majd egy napon mi is oda jussunk. Ő jól tudja, hogy minden eseménynél Istené az
utolsó szó, akkor is, ha számunkra olykor úgy tűnt, hogy sok minden kicsúszott
ellenőrzése alól. Isten és Isten ereje fog győzedelmeskedni és vele együtt mindazok,
akik kitartanak és állhatatosak maradnak a hitben.
Mária, az Édesanya jól tudja, hogy csakis a Szentlélek tudja megújítani a
szívet és a föld színét, mert Ő a Szentlélek jegyese. A Szentlélek ott van, ahol Mária.
Ezt Gábor angyal szavaiból tudjuk: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával” (Lk 1, 35) és Jézus apostolokhoz intézett szavaiból, hogy
maradjanak a városban a megígért Lélek eljöveteléig. Így imádságban várták az
apostolok a Pünkösdöt Máriával együtt az Utolsó vacsora termében.
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová
Mennybemenetele előtt Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt leborultak, bár
egyesek kételkedtek (Mt 28, 18). Feltehetjük a kérdést: hogyan lehet kételkedni azok
után, amit Jézussal együtt átéltek? Tanúk voltak, szemtanúk, hisz Jézus oly sok
csodáját, gyógyítását, a halálból való feltámasztását látták saját szemükkel. Tanúi
voltak feltámadásának is. Hogyan lehetséges, hogy mégis kételkedtek?
A szívükben lévő kétség a Szentlélek eljövetelével szűnik meg, aki új emberré
teszi őket. A Szentlélek erejével félelem nélkül hirdetik, hogy Jézus az egyetlen
Üdvözítő. Az apostolok imádságban, Máriával, Jézus Édesanyával kapták meg a

Szentlelket. Mária együtt imádkozik az ősegyházzal és a mai Egyházzal is egészen a
világ végéig. Mária az egyház Édesanyja. Az egyházat a Szentlélek formálta, a
Szentlélek mesterműve. Mindaz, amivel Mária rendelkezik és ő maga is, a Szentlélek
gyümölcse. Mária alázatos, rejtetten munkálkodik, ahogyan a Lélek is.
Mária a földön a Szentlélek édesanyai szeretetének jele. Ha Mária nem lenne,
Isten fontos jellemvonása nem lenne látható és valóságos a számunkra. Semmi
sincs Máriában, ami nem a Szentlélekre utalna. Mária a Szentlélek ajándékainak
teljességével rendelkezik, kegyelemmel teljes. Minden, amije van, nem csak számára
rendeltett, szeretné azt bőségesen ajándékozni mindenkinek.

Imádság
Ó, Isteni Lélek, szeretet és irgalom Lelke,
Ki a bizalom balzsamát öntöd szívemre,
Kegyelmed a jóban erősítse meg lelkem.
Győzhetetlen erőt adva néki – a kitartó hűséget.
Ó, Isteni Lélek, béke és öröm Lelke,
Ki megerősíted sóvárgó szívem,
És isteni szereteted élő forrásához vezeted,
Lelkem a küzdelmekben bátor, s rendíthetetlen így lesz.
Ó, Isteni Lélek, lelkemnek legdrágább Vendége,
Szeretném örökre megőrizni hűségem Irántad.
Az öröm napjaiban csakúgy, mint a szenvedésben,
Ó, Isten Lelke, mindig jelenlétedben élni – ez a legfőbb vágyam.
Ó, Isteni Lélek, ki átjárod egész lényemet,
És feltárod előttem Háromságos isteni életed,
Megismerteted velem Isteni Lényedet,
Így egyesülve Veled, elnyerem az örök életet.
(Fausztina nővér imája)

M. M
(fordította: Sarnyai Andrea)

2019. július 25.

Marija által kapott üzenet:

Drága gyermekek! Hozzátok intézett hívásom az imádság. Legyen az ima öröm számotokra és olyan koszorú, amely Istenhez köt benneteket. Gyermekek, jönnek majd kísértések és ti nem lesztek erősek, és a bűn fog uralkodni, de ha az enyéim vagytok, győzni fogtok, mert Fiam, Jézus Szíve lesz a menedéketek. Ezért gyermekeim, térjetek vissza az imádsághoz, míg az ima az életetek nem lesz, nappal és éjjel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.